Otevřený dopis ministrovi zdravotnictví: Medici proti diskriminaci


Skupina studentů, převážně mediků, vypracovala otevřený dopis směřovaný panu ministrovi Válkovi. Vyjadřují v něm své znepokojení nejen s diskriminací neočkovaných, ale taktéž s novelou pandemického zákona. Pana ministra žádají, aby se vyjádřil k jednotlivým bodům dopisu. Vyzývají v něm také k otevřené diskusi, která podle nich v naší společnosti zásadně chybí. Dopis odeslali také všem senátorům a poslancům, protože i ti by měli vědět, co si mladá generace o aktuálním dění myslí. Otevřený dopis si můžete v celém znění přečíst níže.  

Stále bez odpovědi.

Pod dopis už se podepsalo přes 1000 podporovatelů.

Studenti LF
medici.zamedicinu@gmail.com
V Praze dne 24. 1. 2022

Otevřený dopis studentů k současné situaci

Vážený pane ministře,

jako studenti lékařských fakult se na Vás obracíme se dvěma závažnými tématy, která jsou v současné
době velkou obavou značné části obyvatel České republiky. Jedním z nich je diskriminace jedné
skupiny občanů na základě jejich dobrovolného rozhodnutí nepodstupovat vakcinaci proti
COVID-19
a druhým z nich je novela zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při
epidemii onemocnění COVID-19 (dále jen „pandemický zákon“)
, o které by měl v brzké době
rozhodovat Parlament České republiky.

Rádi bychom se nejprve vyjádřili k novele pandemického zákona a také k pandemickému zákonu jako
takovému. Zde chceme odkázat na Otevřenou výzvu poslancům Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky a senátorům Senátu Parlamentu České republiky, ve které se právníci z institutu Pro
Libertate vyjádřili k celé výše zmiňované problematice (Pro libertate, 2022). My, jako studenti, věříme,
že s onemocněním COVID-19 lze bojovat i v souladu s Listinou základních práv a svobod. Pokud totiž
jednou začneme obcházet naše nejvyšší pravidla – tedy naši Ústavu, je to konec společnosti, jakou jsme
znali doposud. Proto Vás, pane ministře, žádáme, abyste jakožto člen koaličního uskupení SPOLU,
které ještě před volbami deklarovalo, že svoboda a práva občanů jsou na prvním místě, hlasoval proti
přijetí této novely. Také Vás žádáme, abyste v tomto smyslu apeloval i na ostatní členy vlády.

Dalším tématem, ke kterému bychom se chtěli vyjádřit, je diskriminace neočkovaných a těch s
neplatným covid certifikátem
. V první řadě chceme zdůraznit, že nezpochybňujeme význam
vakcinace obecně, jakožto nedílné součásti prevence mnoha onemocnění. Avšak požadujeme, aby
vakcinace proti COVID-19 zůstala plně dobrovolnou záležitostí, a to z následujících důvodů:

1) Vysoké riziko závažného onemocnění a úmrtí na COVID-19 je v naprosté většině u vyšších
věkových kategorií a pacientů s komorbiditami.
V České republice je průměrný věk zemřelých
na toto onemocnění 79 let (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, 2021). Americká CDC
do 2. 1. 2022 navíc poukazuje na to, že úmrtí, u nichž byl příčinou COVID-19, připadají v průměru ještě
4,0 další jiné příčiny nebo komorbidity, které vedly ke smrti. Pouze u 5 % pacientů bylo onemocnění
COVID-19 uvedeno jako jediná příčina úmrtí (Centers for Disease Control and Prevention, 2022).
Pro tyto pacienty představuje onemocnění COVID-19 významné riziko a benefity vakcíny
převažují nad jejími riziky. Věková kategorie, do které spadají studenti vysokých a středních škol,
ale není z epidemiologického hlediska hrozbou pro zahlcení zdravotního systému. Na kategorii 15 – 24 let připadá 1 % hospitalizací s dg. COVID-19, navíc se jedná z velké části o jedince zdravotně
rizikové – zemřelo v ní zatím 8 jedinců s pozitivním PCR testem, což představuje 0,03 % všech
úmrtí
na COVID-19 (COVID-19 v Česku dle věku, 2022). Každé úmrtí člověka je tragédií, ovšem
na základě těchto dat se domníváme, že pro převážnou část populace představuje COVID-19
minimální riziko. Stejně tak očkování posilující dávkou pro všechny starší 12 let postrádá dle
našeho názoru racionalitu a není podloženo empirickými daty dle standardů medicíny založené na
důkazech. Hlavní vědecká pracovnice WHO, Soumya Swaminathan, v úterý 18. 1. 2022 uvedla:
„V současné době neexistují žádné důkazy o tom, že by zdravé děti nebo mladiství potřebovali
posilovací dávky. Vůbec žádné důkazy.” Netušíme, jaké důvody Vás vedly ke schválení očkování
posilující dávkou dětí starších 12 let.

2) Dle dostupných dat snižuje vakcinace riziko závažného průběhu onemocnění, nezabraňuje
však nákaze.
Vakcinace v prvních měsících po aplikaci riziko nákazy sice snižuje, ale po 6
měsících ochrana proti infekci významně klesá. Pokud dojde u očkovaného k průlomové infekci
delta variantou SARS-CoV-2, pak je vrcholová virová nálož u očkovaného i neočkovaného stejná.
U očkovaného však dochází k rychlejšímu poklesu virové nálože, a může tak být infekční kratší
dobu (Acharya et al., 2021; Chia et al., 2021; Kissler et al., 2021; Riemersma et al., 2021;
Singanayagam et al., 2021). Varianta omicron obchází postvakcinační imunitu ještě zřetelněji než
varianta delta. Vakcinace bohužel neposkytuje slibovanou bezinfekčnost, a tak nemůže být
považována za efektivní nástroj prevence přenosu onemocnění mezi osobami.

3) Postrádáme fakty podložená odůvodnění, proč není na stejnou úroveň jako očkování
pokládáno prodělané onemocnění nebo přítomnost protilátek.
V současnosti je publikováno
více než 140 studií v renomovaných časopisech po celém světě, ze kterých vyplývá, že post-infekční
imunita je superiorní, nebo srovnatelná s tou post-vakcinační (Alexander et al., 2022). Jedinci, kteří
onemocnění prodělali, se na jednotkách intenzivní péče téměř nevyskytují, a to jak ve skupině
neočkované, tak i očkované. V období 24. 12. 2021 – 6. 1. 2022 bylo na JIP hospitalizováno v
přepočtu na 100 tis. obyvatel 218 neočkovaných neprodělavších; 46 očkovaných neprodělavších;
2,1 neočkovaných prodělavších a 2,2 očkovaných prodělavších. Bohužel ÚZIS takto zpracovaná
data neposkytuje, a vycházíme tak z přepočtů vypracovaných JUDr. Ondřejem Dostálem, Ph.D
(Dostál, 2022). Analýza dat od Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků (SMIS) poskytuje
podobné závěry (Komárek & Straka, 2021). Z těchto dat vyplývá, že očkování přináší benefit pro
určité skupiny populace, ale téměř žádný pro jedince, kteří onemocněním prošli. Nacházíme se tedy
v situaci, že i přestože lidé mají vysoké hladiny protilátek, nemůžou se společensky realizovat. Je
také známo, že očkovat se bez předchozího zjištění hladiny protilátek (jak z řady IgG, tak IgM)
může být i nebezpečné.

4) Taktéž vyjadřujeme nejistotu ohledně údajné vysoké bezpečnosti vakcín proti onemocnění
COVID-19.
Dle americké databáze VAERS (Vaccine Adverse Events Reporting System) bylo ke
dni 31. 12. 2021 hlášeno 1 016 999 nežádoucích účinků vakcín a 21 382 úmrtí (VAERS COVID Vaccine Adverse Event Reports, 2022). V databázi VAERS je také hlášeno velké množství
myo/perikarditid. V porovnání s chřipkovou vakcínou je výskyt těchto nežádoucích událostí ve
věkové kategorii 12 – 65 let téměř 290krát vyšší (VAERS COVID Vaccine Myo/Pericarditis Reports,
2022). Víme, že je to pouze farmakovigilanční systém, jehož účelem je hledání signálů o
bezpečnosti a nepoukazuje na kauzalitu. Avšak tento signál je velmi silný a nelze jej, dle našeho
názoru, ignorovat. Také bychom rádi poukázali na data z oficiálních dokumentů společnosti Pfizer,
která byla získána ze soudního příkazu FOIA (Freedom of Information Act) uložené americké FDA.
Dokument se jmenuje „Kumulativní analýza postautorizačních vedlejších účinků vakcíny“.
Ukazuje pasivně sbíraná data společností Pfizer z období 1. 12. 2020 do 28. 2. 2021. Uvádí přes 1
200 úmrtí a 42 085 hlášení o nežádoucích účincích po podání vakcíny společností Pfizer a
BioNTech. Již v tomto dokumentu je možno pozorovat výskyt nežádoucích účinků
myo/perikarditid (Food and Drug Administration, 2021). Americká FDA tento nežádoucí účinek
uznala až v červnu 2021. S podivem je, že společnosti Pfizer a BioNTech na tyto nežádoucí účinky
nepřišly během klinických studií. Možný důvod tohoto opomenutí je podezření na špatné
metodologické praktiky při 3. fázi klinické studie. British Medical Journal 2. 11. 2021 publikoval
zprávu, že v klinické studii Pfizeru byla falzifikována data, studie nebyla řádně zaslepena a nebyly
dostatečně hlášeny nežádoucí účinky (Thacker, 2021). Ještě zmíníme některé znepokojující studie
zabývající se výskytem myo/perikarditid po očkovaní proti COVID-19 (Høeg et al., 2021; Patone
et al., 2021; Sharf et al., 2021; Chua et al., 2021). Doc. RNDr. Marek Petráš, Ph.D. (přednosta
Ústavu epidemiologie a biostatistiky 3. LF) uvádí, že po prodělaném onemocnění druhá dávka
vakcíny zhoršuje imunitní odpověď
(snížením avidity protilátek) a představuje zbytečné riziko
komplikací (Vakcinolog Petráš: Jedna dávka vakcíny vám po nemoci stačí, po druhé dávce může
klesat síla protilátek, 2022). Evropská léková agentura varuje před opakovanými boostery, které
mohou unavit imunitní systém. Jsme přesvědčeni, že očkovat v probíhajícím šíření varianty
omicron vakcínou navrženou pro původní “wuhanskou” variantu, může být potenciálně
nebezpečné, viz imunologické fenomény ADE (Antibody Dependant Enhancement) a Original
antigenic sin
. Rovněž je nutno zmínit, že nejsou známa data vylučující dlouhodobé nežádoucí
účinky. Z uvedeného vyplývá naše oprávněná obava, že rizika vakcinace naší věkové kategorie
převažují nad jejími benefity. Z naší vlastní zkušenosti je nám známo, že se celá řada nežádoucích
účinků nehlásí. Chceme také uvést, že v případě schvalování nových léčiv platí princip předběžné
opatrnosti
. Nelze zde aplikovat “presumpci neviny”. Naším úkolem, jakožto studentů, není
prokázat nebezpečnost vakcín, ale úkolem farmaceutických firem a agentur určených k jejich
regulaci, prokázat jejich bezpečnost. Již nyní však existuje celá řada studií, které deklarovanou
bezpečnost těchto vakcín vyvrací.

5) Při výuce na lékařských fakultách jsme vedeni k tomu, abychom všechny laboratorní nálezy
posuzovali v souvislosti s celkovým klinickým stavem pacienta. V rámci plošného testování je
ovšem tento princip zcela ignorován.

6) Pozastavujeme se také nad tím, že hromadná očkování jsou prováděna v naprosto nevhodných
prostředích (nádražní budovy, obchodní střediska). Očkování by měl ideálně provádět ve své
ordinaci praktický lékař, který nejlépe zná anamnézu a aktuální stav očkovaného. Dále bychom také
připomněli jeden ze základních epidemiologických principů – a sice zásadu, že očkování se
neprovádí v období probíhající epidemie.

7) Rada Evropy vydala 27. 1. 2021 rezoluci č. 2361, kde klade důraz na členské státy, které mají:
„zajistit, aby občané byli informováni o tom, že očkování není povinné, a že na nikoho není vyvíjen
politický, společenský nebo jiný nátlak, aby se nechal očkovat, pokud si to nepřeje
; zajistit, aby
nikdo nebyl diskriminován
za to, že nebyl očkován z důvodu možných zdravotních rizik nebo že se
očkovat nechce”. Pacient by neměl být pod nátlakem a výhružkami nucen podstupovat medicínský
zákrok, jak je uvedeno v 2. kapitole, článku 5 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně:
„Jakýkoliv zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu dotčená
osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas. Tato osoba musí být předem řádně informována
o účelu a povaze zákroku, jakož i o jeho důsledcích a rizicích. Dotčená osoba může kdykoli
svobodně svůj souhlas odvolat.“ Úmluva o lidských právech a biomedicíně jako ratifikovaná
mezinárodní smlouva má dle článku 10 Ústavy ČR přednost při aplikaci před běžnými zákony
země. Pokud je český zákon v rozporu s Úmluvou, zákon se neaplikuje a použije se Úmluva. Česká
republika tuto smlouvu ratifikovala v červnu 2001 a publikovala ji pod č. 96/2001 ve Sbírce
mezinárodních smluv. Pokud bychom se nechali očkovat, náš souhlas s tímto zákrokem by nemohl
být ani svobodný, ani informovaný, a jednali bychom výhradně pod společenským nátlakem. My
sami jsme se v rámci výuky lékařské etiky na našich fakultách učili o principech nonmaleficence,
beneficence a respektování autonomie každého jedince. Bylo nám vždy kladeno na srdce,
abychom ke každému pacientovi přistupovali individuálně s upuštěním od paternalistického
přístupu. Bohužel vidíme, jak jsou výše uvedené etické principy pošlapávány. Tyto připomínky
Vám může pomoci řešit Váš poradce, pan doktor Marek Orko Vácha.

8) Pochybnosti k očkování pod nátlakem vyjadřuje mnoho expertů. Vzniklo několik deklarací,
pod které se podepsaly tisíce lidí. Deklaraci lékařů podepsalo 1961 lékařů s celkovými 83 969
podpisy (Deklarace lékařů k nátlaku na očkování, 2021). Deklaraci právníků podepsalo 351
právníků a 15 896 podporovatelů (Deklarace právníků, 2021), deklaraci sester 7 489 zdravotníků
(Deklarace sester k nátlaku na očkování, 2021), deklaraci studentů 1026 studentů (Deklarace
studentů, 2021) a deklaraci členů integrovaného záchranného systému a ozbrojených sil ČR 6296
členů a 20 799 podporovatelů (Deklarace IZS a Ozbrojených sil ČR, 2021). Mezinárodní deklaraci
lékařů podepsalo již více než 17 000 lékařů a vědců z oblasti medicíny (Global Covid Summit,
2021).

9) Jsme přesvědčeni, že svobodná a otevřená akademická diskuze je nezbytná pro pravdivé
vědecké poznání. Každý den jsme svědky toho, jak jsou hlasy odborníků v odborné veřejnosti, v
médiích a na sociálních sítích umlčovány jen proto, že si dovolí vyslovit jiný názor než ten oficiální. Z toho důvodu jsme přesvědčeni, že předkládaná oficiální stanoviska nemohou být výsledkem
adekvátní odborné diskuze.

10) Pro společnost je velmi nezdravé, pokud se rozděluje na dvě skupiny. V současné době je to
rozdělení na očkované a neočkované (Kampf, 2021). Tribalismus pouze upevňuje již existující
předsudky, názory a postoje, a přispívá tak k černobílému pohledu na problematiku. Vznikají tak
vzájemné antipatie vůči té opačné skupině a jakýkoliv názor z druhého tábora bývá považován
automaticky za nepřijatelný bez jeho nezaujatého prověření. To opět vyvolává obtíže při hledání
pravdivého vědeckého poznání.

11) Podstatná část populace podstoupila vakcinaci nikoliv z důvodů zdravotních, ale spíše ze sociálních
a existenčních. Mnoho našich spolužáků se nechalo očkovat již v lednu a únoru minulého roku v
době, kdy pomáhali na covidových odděleních. Nyní jsou nuceni podstoupit dokonce třetí dávku
očkování, aby mohli alespoň základním způsobem fungovat ve společnosti. Neočkovaní lidé, nebo
ti, kterým vypršel očkovací certifikát, stále nemohou navštívit restaurace, sportovní zařízení, jít si
zalyžovat, poslechnout si koncert, či se nechat ostříhat. To je pro nás zcela nepřijatelné a vyzýváme
Vás k urychlenému zrušení diskriminace občanů na základě jejich svobodného rozhodnutí
nepodstoupit medicínský zákrok podmínečně schválenou vakcínou. Chybí nám také jakékoli
racionální vysvětlení, proč jedinec s negativním PCR testem nemůže navštívit výše zmíněná místa.
Domníváme se tedy, že toto aktuálně platné opatření, jako jedno z mnoha, je pouhým nástrojem,
jak donutit občany podstoupit vakcinaci. Zároveň jsme ovšem přesvědčeni, že by vstup do těchto
míst neměl být podmiňován ani testem, ani očkováním, či prodělaným onemocněním.

12) Chceme Vás, jakožto ministra zdravotnictví, vyzvat k důkladnému přezkoumání Vašich výroků, že
vakcinace je tou jedinou cestou zamezení úmrtí na onemocnění COVID-19. V současné době jsou
vypracované léčebné postupy umožňující velice efektivní léčbu COVID-19, a to i bez použití
nákladných preparátů typu monoklonálních protilátkek, molnupiraviru či paxlovidu. Lze
registrovat, že od jara 2020, kdy byla stanovena hlavní strategie v boji s pandemií pomocí
protiepidemických opatření a vakcinace, se rezignovalo na nalézání léčebných postupů – například
již registrovanými bezpečnými léky. Jako jeden příklad mnoha desítek léčebných látek uvedeme
aplikaci naředěného roztoku dezinfekce Betadine do dutiny nosní a ústní. Principem je snížení
virové nálože, čímž dochází k redukci mortality až o 88 % (Arefin et al., 2021; Baxter et al., 2021;
Choudhury et al., 2021; Elzein et al., 2021; Ferrer et al., 2021; Guenezan et al., 2021; Jamir et al.,
2021; Mohamed et al., 2020; Pablo-Marcos et al., 2021; Seet et al., 2021; Seneviratne et al., 2020).
Sám jste ve svém facebookovém příspěvku navrhoval, že: „lékaři mají ministerstvo zdravotnictví
informovat o tom, jak vypadá ta nejmodernější péče a úkolem ministerstva je zajistit potřebné
prostředky pro její uvedení do praxe.” Proto se s Vámi rádi sejdeme a předáme Vám naše návrhy k
prevenci a léčbě COVID-19, které vychází z řady důvěryhodných studií. Je podle nás velice
důležité, aby existovala adekvátní doporučení pro včasnou primární léčbu a již nedocházelo ke
zbytečným ztrátám lidských životů.

13) S onemocněním COVID-19 bojujeme již přes dva roky a stále se jako jediné řešení doporučuje a
propaguje pouze očkování spojené s drakonickými diskriminačními opatřeními. Přitom ale existuje
celá řada možností, jak se COVIDU-19 efektivně bránit. Jednou z nich je prostá prevence, na kterou
se z našeho pohledu úplně zapomnělo. Z počátku pandemie jsme mohli slýchat argumenty, že na
prevenci není čas, avšak ani po dvou letech se v tomto ohledu nic nezměnilo. Možná by bylo
vhodnější, kromě kampaně na očkování, upozornit také na možnosti, jakými lze zvyšovat odolnost
imunitního systému (spánek, pohyb, vyvážená strava, vitamin D, Zn, adaptogeny…). Co se týče
plošných opatření, zde je odkaz na více než 400 studií uvádějících minimální, žádný, nebo negativní
efekt plošných protiepidemických opatření (Alexander, 2021).

Rádi bychom Vás, jako mladí, kriticky smýšlející lidé, toužící po pravdivém poznání, požádali o
otevřenou diskuzi. Také Vás žádáme, abyste se vyjádřil k jednotlivými bodům tohoto dopisu. Jsme
otevřeni novým informacím a ochotni změnit názor na základě věcných argumentů a jasných dat.
Snažíme se uplatňovat znalosti tak, jak nás to učí na lékařských fakultách.

Na závěr bychom také připomněli, že primárním cílem nás studentů je především příprava na naše
budoucí povolání. V důsledku nynější situace jsme ovšem nuceni místo studia apelovat na Vás jakožto
ministra zdravotnictví, o navrácení se k původní myšlence medicíny, a tou je „primum non nocere“,
protože kdo jiný, než ministr zdravotnictví by měl mít tuto myšlenku obzvláště na paměti.

Děkujeme Vám předem za možnost přehodnocení Vašich stanovisek a umožnění vzájemné diskuse.

S úctou a pozdravem
Níže podepsaní:
Michael Kopecký – student 6. ročníku Všeobecného lékařství na 3. LF UK v Praze a 3. ročníku
Psychologie na UP v Olomouci
Pavlína Kopecká, DiS. – studentka 2. ročníku Všeobecného lékařství na 3. LF UK v Praze
Viktorie Tomancová – studentka 5. ročníku Všeobecného lékařství LF MU v Brně
Olga Ringelová – studentka 3. ročníku Všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze
Ján Dacho – student 1. ročníku Všeobecného lékařství LF MU v Brně
Natálie Jindrová – studentka 2. ročníku Všeobecného lékařství LF UK v Hradci Králové
Denisa Matláková – studentka 3. ročníku Všeobecného lékařství LF UK v Plzni
Karolína Marklová – studentka 2. ročníku Všeobecného lékařství LF UK v Plzni
Anna Straková – studentka 2. ročníku Všeobecného lékařství LF UK v Plzni
Viktorie Žídková – studentka 3. ročníku Fyzioterapie FZV UPOL v Olomouci
Anna Martincová – studentka 6. ročníku Všeobecného lékařství LF UK v Hradci Králové
Patricie Moravcová – studentka 2. ročníku Všeobecného lékařství na 3. LF UK v Praze
Jakub Diviš – student 2. ročníku Všeobecného lékařství 3. LF UK v Praze
Andrea Poljaková – studentka 4. ročníku Všeobecného lékařství 3. LF UK v Praze
Barbara Filipová – studentka 4. ročníku Zubního lékařství 1. LF UK v Praze
Emma Šlopková – studentka 5. ročníku Všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze
Magdaléna Šáchová – studentka 1. ročníku Všeobecného lékařství 2. LF UK v Praze
Marek Špaček – student 2. ročníku Všeobecného lékařství LF UPOL v Olomouci
Marie Švecová – studentka 5. ročníku Zubního lékařství LF UP v Olomouci
Michal Harazin – student 4. ročníku Všeobecného lékařství LF UP v Olomouci
Tereza Doleželová – studentka 3. ročníku Optiky a optometrie LF MU v Brně
Simona Kowaliková – studentka 1. ročníku Všeobecného lékařství LF MU v Brně
Alžběta Bláhová – studentka 1. ročníku Všeobecného lékařství 2. LF UK v Praze
Eliška Lienertová, Dis. – studentka 2. ročníku Všeobecného lékařství LF UK v Plzni
Lucie Krátká – studentka 2. ročníku Všeobecného lékařství 3. LF UK v Praze
Pavla Bukvová – studentka 1. ročníku navazující intenzivní péče LF MU v Brně
Bc. Blanka Holzäpfelová – studentka 1. ročníku Intenzivní péče LF MU v Brně
Anna Kolečkářová – studentka 2. ročníku Zubního lékařství LF UP v Olomouci
Karolína Bezecná – studentka 3. ročníku Nutriční terapie LF MU v Brně

Eliška Feixová – studentka 2. ročníku, Praktická sestra, SZŠ v Karlových Varech
Barbora Baková – studentka 2. ročníku, Právo a právní věda, Mezinárodní vztahy a ekonomie, MU v
Brně
Mgr. Bc. Lenka Kolárová – studentka 4. ročníku jednooborové Psychologie FF UPOL v Olomouci
Radka Kolembusová – studentka 4. ročníku Webového a softwarového inženýrství FIT ČVUT v
Praze
Vladimíra Lepltová – studentka 4. ročníku bakalářského studia Archeologie FF MU v Brně
Adam Procházka – student 4. ročníku bakalářského studia Archeologie FF MU v Brně
Milan Slovák – student 2. ročníku Filozofie FF MU v Brně
Jan Lužný – student 3. ročníku Žurnalistiky FF UPOL v Olomouci.
Tobias Lang – student 5. ročníku Právnické fakulty univerzity v Pasově v Německu
Bc. Veronika Zámečníková – studentka 1. ročníku Sociologie FSS MU v Brně
Lukáš Cochlar – student 1. ročníku Osobní a kondiční trenér FSpS
Christian Hep – student 2. ročníku Mezinárodních vztahů FSS MU v Brně MU v Brně
Radek Jíša – student 2. ročníku Aplikované (Analytické) chemie SPŠCH v Pardubicích
Tobiáš Pexidr – student 3. ročníku Filmových studií FF UK
Vojtěch Benáček – Zemědělská technika: obchod, servis a služby, ZF JCU v Českých Budějovicích
Lucie Uhýrková – Akademie J. A. Komenského Hodonín
Bc. Vít Macháček – student 2. ročníku magisterského studia Fakulta dopravní ČVUT v Praze
Jan Haluza – student 3. ročníku matematiky (se specializací Statistika a analýza dat), PřF MUNI v
Brně
Bc. Barbora Tachezyová – studentka 1. ročníku navazujícího magisterského programu Ekonomie,
ESF MU Brno
Tereza Krchňáková – studentka 3.ročníku Diplomovaného farmaceutického asistenta, EPOL
Olomouc
Eliška Kalkušová – studentka praktická sestra, SZŠ Český Krumlov
Martin Kos – student 4. ročníku Informačních technologií SOŠ Ledeč nad Sázavou
Zuzana Ševčíková – studentka 2. ročníku Práva a právní vědy PrF MU v Brně
Anna Červenková – studentka 2. ročníku Všeobecného lékařství LF MU v Brně
Kristýna Votavová – studentka Obchodní Akademie TGM v Jindřichově Hradci
Štefan Lenč – student 2. ročníku Střední zdravotnické školy v Děčíně
Kateřina Merklová – studentka 3. ročníku Ergoterapie 1. LF UK v Praze
Jakub Ledvinka – student 1. ročníku Stavebního inženýrství ČVUT v Praze
Tereza Zelená – studentka 3. ročníku Zoorehabilitace a asistenční aktivity se zvířaty FAPPZ ČZU v Praze
Ondřej Macura – student 2. ročníku Experimentální a molekulární biologie PřF MU v Brně
Pavlína Králíková – studentka 1. ročníku Astrofyziky PřF MU v Brně
Lucie Trčková – studentka 4. ročníku Všeobecného lékařství LF UP v Olomouci
Marie Přidalová – studentka 5. ročníku UTB ve Zlíně
Adriana Velebová – studentka 2. ročníku UP v Olomouci
František Průša – student 2. ročníku 1. LF UK v Praze
Jan Brodníček – student 4. ročníku Gymnázia Legionářů v Příbrami
Simona Kowaliková – studentka 1. ročníku Všeobecného lékařství MU v Brně
Viktorie Mačková – studentka 1. ročníku SZŠ Agel v Ostravě
Veronika Krajíčková – studentka 3. ročníku SZŠ Emanuela Pöttinga
Matěj Komár – student 3. ročníku UP v Olomouci
Jiří Šťastný – student 2. ročníku Mendelovy Univerzity v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Zdeněk Bařinka – student 6. ročníku Pražské konzervatoře
Laura Valentina Bauer – studentka 1. ročníku psychologie na FF UK
David Myšička – student 3. ročníku Technické univerzity v Liberci, Fakulta zdravotnických studií
Antonie Ficnarová – studentka 3. ročníku střední odborné školy
Karolína Pešková – studentka 8. ročníku Gymnázia Rumburk
Bc. Barbora Nesměráková – studentka 2. navazujícího magisterského studia Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci
Valerie Bizzuto – studentka 1. ročníku Gymnázia Jana Keplera v Praze
Matyáš Coufal – student gymnázia
Matěj Štefl – student 3. ročníku 3. lékařské fakulty UK
Veronika Stránská – studentka 2. ročníku UHK
Jakub Cimburek – student 2. ročníku Fakulty sociálních věd UK
Natálie Matláková – studentka 6. ročníku Gymnázia Ostrov
Alice Jarolímová – studentka 3. ročníku Veterinárního lékařství VU v Brně
Natálie Jarošová – studentka 3. ročníku Gymnázia a Střední odborné školy zdravotnické a ekonomické Vyškov, p. o.
Anežka Jarolímová – studentka 4. ročníku střední školy
Světlana Pospíšilová
Bc. Martin Cífka – student MFF UK
Ivana Zalabáková – studentka 3. LF UK v Praze
Dominika Hlinková – studentka LF UPOL
Magdalena Culková – studentka všeobecného lékařství na LF UK
Johana Kamrlová – studentka LF Masarykovy univerzity
Adam Dvořák – student Střední vinařská školy Valtice
Tereza Piskorová – studentka 3. lékařské fakulty UK
Ondřej Pulda – student 3. lékařské fakulty UK
Jakub Havel – student ČZU
Bc. Zuzana Drozdová – studentka fakulty informatiky a statistiky na VŠE
Michaela Součková – studentka 1. ročníku UHK
Adéla Krátká – studentka 4. ročníku Biskupského gymnázia
Roman Šarišský – student 2. ročníku Střední školy logistické Dalovice, obor Logistické a finanční služby
Jiří Tochý – student ISŠTE
Anna Galabová – studentka 6. ročníku gymnázia
Šimon Langmaier – student 6. ročníku Gymnázia Ostrov
Anna Němcová – studentka gymnázia
Terezie Pešlová – studentka SPŠOA
Petr Hurban – student Technického lycea SPŠ Ostrov
Šárka Martincová – studentka 3. ročníku Gymnázia, Pardubice, Dašická
Antonie Pecinová – studentka 3. ročníku Španělské filologie FF UPOL
Ing. Ondřej Mokrý – student 3. ročníku doktorského studia FEKT VUT v Brně
Kateřina Vašková – studentka 3. ročníku Fakulty stavební VUT v Brně, Architektura pozemních staveb
Jakub Vaško – student 4. ročníku Gymnázia Josefa Ressela
Radim Šimůnek – student 3. ročníku Vysokého učení technického, FAST, architektura
Natálie Endlová – studentka 4. ročníku gymnázia
Róza Hamprechtová – studentka Střední uměleckoprůmyslové sklářské Kamenický Šenov
Karel Beránek – student SPŠ stavební Praha
Hynek Beránek – student ČVUT FEL
Vilém Beránek – student SPŠ elektrotechnická Praha
Agáta Krajíčková – studentka 4. ročníku Mendelova gymnázia Opava
Petra Brotánková – studentka 1. ročníku Všeobecného lékařství LF Plzeň
Monika Hofrichterová – studentka střední školy gastronomické a hotelové
Kristýna Votavová – studentka Obchodní akademie T. G. Masaryka v Jindřichě Hradeci
Jan Polena – student 2. ročníku Architektury a interiérového designu na SPŠS Josefa Gočára
Anna Dítětová – studentka Gymnázia Josefa Ressela  v Chrudimi
Bc. Dominika Kacetlová – zdravotnický záchranář a studentka 3. ročníku oboru Civilního nouzového plánování na fakultě biomedicínského inženýrství, ČVUT 
Natálie Neumannová – studentka Gymnázia prof. Jana Patočky
BcA. Anna Slaninová – studentka 1. ročníku fyzioterapie na ČVUT FBMI 
Matěj Thorovský – student 2. ročníku Všeobecného lékařství LF UK v Plzni
Roman Svatoš – student 6. ročníku Všeobecného lékařství LF UK v Plzni
Bc. David Čihák – student 2. ročníku navazujícího magisterského studia Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci
Lenka Veselská – studentka OA Brno
Martin Putzer – student FF UK
Bc. Robert Vítek – student 2. ročníku Evangelické teologické fakulty UK
Tomáš Tykvart – student 9. třídy
Maroš Labik – student 4. ročníku všeobecného lékařství
Simona Plechatá – studentka 2. ročníku VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most, obor
Praktická sestra
Anna Janáková – studentka 3. ročníku Waldorfského lycea
Peter Tudík – student 5. ročníku Všeobecného lékařství, Jesseniova LF v Martine Univerzity Komenského
Marie Marešová – Gymnázium J. Š. Baara v Domažlicích
Jakub Falat – student 6. ročníku Všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze
Pavel Vrba – Hotelová škola a cestovní ruch České Budějovice
Lucie Vrbová – gymnázium Český Krumlov
Natálie Přibilová – studentka 4. ročníku Střední školy stavební Jihlava

MUDr. Olga Svobodová – psychiatr
MUDr. Lenka Šuglová
MUDr. Eva Šroglová
MUDr. Viliam Kopecký – chirurg
MUDr. Libor Zdařil – stomatolog, člen představenstva ČSK, člen zdravotního výboru Jihočeského kraje za TOP 09
MUDr. Helena Wallová – lékař
MUDr. Tomáš Kótka – marketing manager ve farmaceutické firmě
MUDr. Lukáš Korbel – lékař
MUDr. Jitka Haase – lékařka
PhDr. et Mgr. Jaromír Chrášťanský – klinický psycholog, psychoterapeut
MVDr. Kateřina Kašparová – veterninární lékař
MUDr. Aleš Fiala – privátní lékař specialista
MUDr. Martin Šácha, Ph.D. – chirurg
MUDr. Kateřina Šáchová – pediatr
MUDr. Jan Semrád – gastroenterolog
MUDr. Kateřina Formánková – pediatr
MUDr. Lukáš Létal – zubní lékař
MUDr. Janka Tóthová – praktický lékař
MUDr. Martina Romaňáková – neurolog
MUDr. Iva Mádlová – praktická lékařka
MUDr. Andrea Málková – praktická lékařka
prof. RNDr. Jaroslav Turánek, DSc. – vakcinolog, imunolog, farmakolog
Ing. Mgr. Pynelopi Cimprichová – farmaceutka, ekonomka
RNDr. Olga Štěpáníková – mikrobioložka
MUDr. Karen Pumrová – praktická lékařka dětí a dorostu
MUDr. František Musil, Ph.D. – praktický lékař
MUDr. Iveta Charvátová – lékařka
prof. RNDr. Gejza Dohnal CSc. – profesor matematiky ČVUT
MUDr. Jana Kopřivová – lékařka
MUDr. Jana Tesařová
MUDr. Irena Remešová – praktický lékař
MUDr. Leona Semrádová – lékařka
MUDr. et MUDr. Veronika Kovář Matejová – stomatolog, stomatochirurg, implantolog, parodontolog
JUDr. Lenka Žídková – právník
MUDr. Jaroslav Pavlata Ph.D. – ortoped
MUDr. Jan Vojáček – lékař
MUDr. Soňa Peková Ph.D. – molekulární genetika a mikrobiologie
MUDr. Miroslav Havrda – neurolog, podiatr
MUDr. Ilona Vacková – farmaceutický reprezentant
MUDr. Jekatěrina Bittmanová – gynekolog
MVDr. Vladimíra Schwarzová – veterinární lékař
MUDr. Miloš Mečír – ortoped
prof. MUDr. Jiřina Bartůňková DrSc., MBA – přednostka Ústavu imunologie 2. LF UK a FN Motol
prof. MUDr. Cyril Höschl DrSc., FRCPsych. – ředitel Národního ústavu duševního zdraví
prof. MUDr. Jiří Beran CSc. – epidemiolog, vakcinolog
MUDr. Šimon Reich – lékař
MUDr. Daniel Svoboda – zubní lékař – DVDent s.r.o.
MUDr. Milada Urbančíková – neurolog
MUDr. Magdalena Záchová – anesteziolog
MUDr. Daniela Šroubková – lékařka
MUDr. Pavla Korandová – stomatolog
PharmDr. Petra Ulrichová – lékárník
MUDr. Michaela Formánková – praktická lékařka
MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc. – lékař, internista, člen etické komise ČLK
MUDr. Jan Machač – praktický lékař
prof. MUDr. Jiří Neuwirth, CSc., MBA – radiolog
MUDr. Vítězslav Juřica – stomatolog
PhDr. Petr Bitnar – pedagog 2. LF UK
RNDr. Hana Maslowská – důchodkyně, biostatistička
MUDr. Tereza Hynková – lékařka
MUDr. Dagmar Tichá – psychiatr
MUDr. Jaroslava Příhodová
MUDr. Ing. David Zeman Ph.D. – odborný pracovník v laboratorních metodách
MVDr. Kateřina Stehnová
JUDr. Marek Beneš, Ph.D.
MVDr. Vladimíra Schwarzová – veterinární lékař
MUDr. Ľubomíra Ventrčová Longauerová – lékař
MUDr. Renata Zelenáková – obezitolog
MUDr. Lubomír Šmuk – anesteziolog
MUDr. Blanka Poláchová – stomatolog
MUDr. Světa Sochová – praktická zubní lékařka
prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA – lékař
MUDr. Tomáš Franěk, Ph.D. – lékař, biochemik
MUDr. Renata Pejchalová – stomatolog
Mgr. Bohdana Kačenová – klinický psycholog
MUDr. Alžběta Válková – neurolog
MUDr. Jan Machač – lékař
Mgr. et Mgr. Tomáš Slezák – psycholog, sociální pracovník, psychoterapeut
MUDr. Petr Sedláček – lekář

Mgr. Zdeňka Häuserová – pedagog
Mgr. Taťána Kostrhúnová
Ing. Mgr. Radka Chodurová
Mgr. Kateřina Kubínová – pedagog
Ing. Jiří Pešek – živnostník ve stavebnictví
Sylva Valentová
Jindřich Lauer – obchodník
Ľudmila Lorková
Eliška Skurčáková
Jana Mojová
Eva Čermáková
Markéta Veselá
Ing. Jana Cenefelsová

Jaroslav Havel – řidič z povolání
Pavel Urbánek – technolog
Apolena Koubová
Petra Janíčková
Pavel Smetka
Bc. Kateřina Phethean
Ing. Marta Ctiborová
RNDr. Václav Šícha Ph.D.
– odborný asistent
Mgr. Jana Válková – pedagog
Mgr. Lucie Macháčková
Jana Adámková
Ing. Libor Žížala
– ekonom
Jana Hornová – laborantka
Ing. Martina Fantová
Andrea Trčková – podnikatelka
Michaela Kopecká – zdravotní sestra
Jitka Pospíšilová DiS.
Marek Rozehnal
Viliam Kopecký – softwarový vývojář
Barbora Tite
Marie Kočí – ak. mal.
Bc. Stanislav Kotlan – policista
Jan Klamata DiS. – IT manažer
Lenka Vojtková
MgA. Petr Zuska – choreograf a režisér
Bc. Marek Brada – voják Hradní stráže
Johana Koubová
Květoslava Švábová
MgA. Marek Malůšek – fotograf, pedagog
Ilona Cigáňová – zdravotní sestra
RNDr. Anna Kozáková – důchodce
Bc. Helena Ličková
Mgr. Richard Mach – ředitel základní školy
Bc. Tomáš Benda – CNC programátor
Věra Lívová, DiS. – sestra v ambulanci specialisty
Mgr. Lenka Neužilová – fyzioterapeut
Tereza Konvičná – zdravotní sestra
Stefan Nejeschleba – podnikatel
Ing. Eva Nedbálková
Mgr. Zita Lužná
Ing. Radka Pešíková – učitelka SŠ
Jiří Kraus – podnikatel
PhDr. David Pejřil – policista
Ing. Marek Sedláček, Ph.D.
Ivana Procházková – pedagog
Aleš Michálek – projektový manažer
Lucie Šrámková – account manager
Michaela Šulcová
Jiří Blumentritt – projektový manažer
Mgr. Olga Sládečková
Jan Hájek – příprava staveb
Mgr. Helena Musilová – učitelka
Eva Hadová
Ing. Petr Ovčáček – technik
Bc. Michael Heča – IT
Jana Sladká – kosmetické a estetické služby
Bc. Hana Chvojková
Šárka Terezie Elefantová
– pečovatelka
Bedřich Hruška
Veronika Loutchanová – asistentka
Ing. Markéta Franke – OSVČ
prof. Mgr. Václav Janeček Ph.D. – pedagog
Eva Frančáková
Ing. Tanja Janić
Zbyněk Nobilis – elektroinstalatér
Mgr. Eva Bidermanová – průvodkyně
Martina Polcerová – MŠ Moravany
Michaela Paulasová
Mgr. Lucie Schimonová – Back office manager
Tomáš Florián – technik
Zdena Kopčáková
Petra Burgerová
Mgr. Dana Tkadlecová – pedagog
Ing. Kateřina Borková – OSVČ
Eva Ambrozová – zdravotní sestra
Mgr. Martina Štěpánková – referent
Michal Polák – kontrolor
Jaroslav Bartizal – zubní technik
Mgr. Martina Neuwirthová
Renáta Mulačová
Markéta Walbrölová
Lenka Baumanová, DiS. – fyzioterapeut
Bc. Linda Vavřinová, DiS. – asistentka ředitele
Bc. Markéta Chalupecká, DiS. – zdravotní sestra
Marek Halady
Petr Poláček
– řidič
Bc. Klára Andrysová – všeobecná sestra
Lenka Nováková, DiS. – zdravotní sestra
Ing. Jan Mišina, DiS. – zakázková dřevovýroba
Hana Pilátová – účetní
Jan Novotný – OSVČ
Lenka Lando
prof. Mgr. Helena Kazárová Ph.D. – vysokoškolská profesorka
Mgr. Lukáš Levínský – Junior Web Developer
Kateřina Čepeláková
Mgr. Monika Součková – překladatelka
Tomáš Kovařík – jednatel
Ing. Radim Hasman – reality
David Jeníček – OSVČ
Jana Boudalová
Mgr. Ludmila Moráňová – výzkumný pracovník
Mgr. Antonín Handl – speciální pedagog
Ing. Petra Adamová – finanční účetní
Ing. Michaela Bláhová – projektový manažer
Lukáš Mácha – prodejce
Martin Hrdlička – OSVČ
Jana Wallenfelsová – manažer
Mgr. Romana Bártů – vedoucí kulturního domu
Ing. Miroslav Lehoučka – IT
Ilona Veselá – účetní
Milena Stehlíková – živnostník
Jaroslav Pelikán – logistika
Ing. Eva Sauerová – manažer kvality
Mgr. Bc. Denisa Marková – advokát
Mgr. Antonín Handl – speciální pedagog
Mgr. Barbora Očkayová
Dalibor Chrudina
Hana Bílá – důchodkyně
Ing. Gabriela Pavlíčková – odhadce nemovitostí
Markéta Koždoňová – administrativní pracovník
Klára Šindelková
Jaroslav Kalda – OSVČ
Petr Benetka – umělecký kovář
Mgr. Andrea Rozkovcová, Ph.D. – akademický pracovník
Ing. Kateřina Sauerová
Kateřina Veletová
Dana Detzova
Richard Herbst – důchodce
Ivo Jambor – výživový poradce, instruktor fitness
Ing. Šárka Komínková
Ing. Iva Drummey
Jenka Heřmanová
Miroslav Heřt
– podnikatel
Irena Kadlecová – učitelka
Dana Jará – učitelka
Bc. Eva Müllerová – porodní asistentka
Tamara Kroupová
Mgr. Petra Martochová Pavlíková – OSVČ
Jiří Foltýn – technik
Ivana Navrátilová – zdravotní sestra
Mgr. Hana Heclova – pedagog
Pavel Zemanec – truhlář
Jakub Anděl – HZS
Renáta Krúpová
Ing. Mgr. Zuzana Zelená – VŠ pedagog
Mgr. Dagmar Keberlová
Adriana Lukasová
Kateřina Kateřina
Michaela Králová
Ilona Sigmundová, DiS. – THP
Tomáš Kadlec
PhDr. Renata Mrázková
– archivářka
Lucie Tesařová, DiS. – zdravotní sestra
Ladislav Vaškeba – OSVČ
Ilona Ševčíková – technik
Jitka Stránská – obchodní činnost
Ing. Libor Votava, Ph.D. – odborný asistent
BcA. Eva Rákosová – učitelka
Jaroslava Paštiková – rentier
Soňa Pekařová – laborantka
Ing. Pavel Hrbáč – prodejce
Zdenka Adámková
Dagmar Dostálová – státní zaměstnanec
Bc. Lenka Martinková – zdravotní sestra
Ing. arch. Jan Kuták – architekt
Kateřina Ležáková – pečující maminka
Jiří Žampa – řidič nákladního auta
Iveta Dvořáková
Veronika Šorfová – masker
Marian Hruboň – důchodce
Mgr. Dagmar Bulušková
MgA. Adéla Koubová
– architekt
Jitka Svrčková – pedagog
Kateřina Vaňková – podnikatel
Markéta Sedláková – fitness trenér
Ing. Luděk Šebek
Eva Veselá – důchodce
Mgr. Vendula Bouchalová – fyzioterapeut
Ing. Vítezslav Zátka – geodet
Květoslava Baštářová – zdravotní sestra
Ing. Ivana Pánková – Lektor
Bc. Andrea Koukolová
Veronika Drebotová
Magdalena Servusová
– konzultant
Mgr. Ivan Havlíček – katolický duchovní a učitel na ZŠ
Dagmar Páralová – zdravotní laborant
Jana Cífková
Petra Gogalová
Lenka Vejrychová
– zdravotní laborant
Mgr. Andrea Čížkovská – zdravotní sestra
Ing. Jakub Rzepisko – sales manager
MgA. Adéla Koubová – architekt
Antonie Vašíčková – dělnická profese
Lucie Kolářová – telesale
Bc. Zdeněk Šebík – státní zaměstnanec
BcA. Barbora Coufalová – restaurátorka
Michal Coufal
Eliška Benešová, DiS. – poradenský pracovník a terapeut v adiktologické ambulanci pro děti, dospívající, mladé dospělé do 21 let
Bc. Monika Dančová – OSVČ
Zorka Horáčková
Naďa Zatkova
– administrativní pracovnice
František Blümel – sanitář
Petr Lacko – správce
Radka Mikulková
Eva Stanevová, DiS.
Martin Stanav
Radka Čábelková
– OSVČ
Ing. Martin Očkay
Jana Šulcová
– administrativa
Regína Balická – důchodkyně
Mgr. Lenka Laudová – učitel SŠ
Kateřina Magdalena Švecová
Bc. Martina Chylíková
Olga Nenáhlová
– fyzioterapeutka
Eliška Hronová – učitelka
Marie Hilská
Mgr. Richard Berka
, DiS.
Lucie Šindelářová, DiS.
– bankéř
Jana Bratránková – fyzioterapeut
Miloš Filip – signalista
Jiří Hilský – technik
Bc. Petra Ernyeiova
Irena Smyčková
Stanislav Pospíšil
Mgr. Markéta Hilská
– vědecký pracovník
Martin Mařáček – pracovník v sociálních službách
Jan Beneš – mikrotomografie
Mgr. Jana Marcaníková – učitelka
Alžběta Nová – administrativa
Ing. Zdeňka Urbanová – důchod
Mgr. Petr Májek – OSVČ, ekonom
Bc. Ivana Kawuloková
Michal Varga
Bc. Gabriela Holeňáková – porodní asistentka
MgA. Petra Beoková – herečka, zpěvačka, pedagog
Romana Kollerová – ekonom
Ing. Jiří Černý – technik
Ing. Lukáš Jakoubek
Regína Najdekrová
– OSVČ
Adéla Šulcová
Ing. Jana Homolová
Libor Matejčik
– muzikant, OSVČ
Hana Zemancová
Bc. Jiří Brejcha
– servisní manažer facility služby
Michaela Stoklasová – THP – technické kreslení
Ing. Miloslava Skoumalová – důchodce
Ing. Roman Chvíla – grafik
Bohuslav Nenáhlo – technický manažer
Jana Říhová
Bc. Ivana Jindráčková – konzultant
Alena Šálková
Ing. Jozef Böhm
Jiří Jelínek, DiS.
– podnikatel
Ing. František Janáč – technik
Vendula Bradačová – filmařka
Martin Kořistka – patentový zástupce
Mgr. Libor Vondráček – právník
Karel Kříž
Bc. Jana Wolfová
– zdravotní sestra
Mgr. Markéta Barošová – novinářka
Ing. Alena Debsová
Mgr. Zuzana Korelová – učitelka SŠ
Ing. Petr Janovský – podnikatel
Ing. Lucia Krechňáková – Manažer lidských zdrojů
Michal Říha – referent stavebního úřadu
Jana Římalová – účetní
Petr Wittner – OSVČ
Vlasta Kostnerová – fyzioterapeut
Mgr. Monika Catherine Neumanová – finanční manažer
Ing. Boris Spurný – manažer importu
Eva Šůstková – porodní asistentka
Ing. Michal Košelja – vědec
Luboš Neterda – podnikatel
Milan Mráz – soukromý zemědělec
Mgr. Lenka Skurčáková – pedagog
Alena Kalášková
Markéta Jančijová – Učitel ZŠ
Monika Konečná – prodavačka
MgA. Lucie Jenčíková – ilustrátorka
Mgr. Lenka Dobešová – učitelka
Kateřina Lhotová
Mgr. Eva Musílková
Iva Sedlická – dětská sestra
Kristýna Pýchová – zdravotní sestra
Pavla Kolářová
Libuše Prouzová
– školství
Vendula Novotná
PhDr. Anita Beganyová
– antropoložka
Pavel Kubíček – gaffer
Roman Jakubčík
Mgr. Jana Boháčová
– učitelka
Mgr. Lenka Samková – farmacie
Mgr. Marie Kryštůfková – zdravotní sestra
Ing. Eva Opavová – programátorka
Petr Maleňák – OSVČ
PhDr. Ladislava Myrtó – terapeut
Mgr. Hana Langley – učitelka
Vera Bijeljić – zdravotní sestra
Petr Pechman – fotograf
Ing. Petra Vonášková – Customer Support
Jana Beránková – podnikatel
Marie Formánková – farmaceutická laborantka
Bc. Martina Janatková DiS. – provozní manažer
Aleš Janatka – provozní technik
Alena Soltová – zdravotní sestra
Irena Dalecká – soudní úřednice
Věra Zázvorková
Marek Snížek – sanitář ve zdravotnictví
Mgr. Marta Boďová – fyzioterapeutka
Mgr. Hana Minářová MBA
Ing. Milan Minář
Antonín Jarolím – programátor
Mgr. Jarmila Nováková – učitelka
Mgr. Jana Marcaníková – středoškolská učitelka
PhDr. Květuše Martínková – učitelka
Marcela Cacková DiS. – OSVČ
Petr Wiedner – živnostník
Pavlína Malá
Alena Kosová
Eva Růžičková
– mzdová účetní
Vlastimil Boháč – řidič autobusu
Mgr. Ludmila Boháčová – zdravotnictví
Ing. Simona Mráčková – technolog vody
Lenka Misarová – designer
Rudolf Klimt DiS. – OSVČ
Marcela Kordiaková – kadeřnice
Kristýna Daňková
Mgr. Kamila Zrůstová
Lenka Vernerová
Jana Kučerová
Jaroslav Verner
Kristína Richterová
Kateřina Knápková
Mgr. Michaela Škorpová
Renata Kavanová – OSVČ
Petra Wohlrabová – sociální pracovník
Jan Nožička – konstruktér
Barbora Votrubová – designer
Markéta Moučková – makléř
Mgr. Dita Horníková
Ing. Barbora Bathory
Bc. Nela Káňová – sociální pracovnice
Jan Lörincz – umělec
Ing. Michaela Nechanická
Ing. arch. Klára Švecová – architekt
Bc. Gabriela Chomyková DiS.
Iva Csanálosi
Ing. Iva Jarolímová – ekonom
Dana Stiborová – OSVČ
Radek Malůš
Elena Cenevová – Clinical Trial Manager
Adam Žídek
Mgr. Eva Malůšková
Eliška Děkanovská DiS. – nutriční terapeut
Erika Janíčková
Ing. Petr Dymáček Ph.D. – vědecký pracovník ÚFM AVČR
Ing. Petra Dymáčková – technik
MSc. Štěpán Drobílek – Product Manager
Dana Ciglerová
Ing. Miroslav Hajšman Ph.D. – výzkumný a vývojový pracovník ve strojírenství
Mgr. Alena Matoušová – ředitelka základní a mateřské školy
Jana Němcová
Dana Kudová – regionální manager pro Moravu
Barbora Holubová – terapeut
Radka Zadrobílková – ošetřovatel zvířat
Jana Vacková
Bc. Jitka Švecová DiS.
Bc. Kateřina Kořínková – stavební přípravář
Milena Heulerová
Daniel Kanálik – obsluha provozní linky
Jaromír Moravec
Mgr. Jana Škrabalová
JUDr. Jana Hrabáčová – právník
Dita Janková – grafička
Kateřina Šottová
Mgr. Ivana Szitai
Mgr. et Mgr. Markéta Macháčková – publicistka, korektorka a pedagožka
Ladislav Děkanovský – OSVČ
Helena Rabatinová DiS. – účetní
Mgr. Markéta Pleskotova – učitelka
Adriana Lukasová
Mgr. Eva Malůšková – vedoucí domova pro seniory
Hana Holcmanová
Eva Malůšová – pedagogický pracovník
JUDr. Kateřina Dlouhá – advokátka
Josef Oravec – pracovník v sociálních službách
Petra Lukešová – OSVČ
Kateřina Ryvolová – OSVČ
Ladislava Dvořáková – kancelářský pracovník
Alena Záchová – důchodce
Mgr. Lenka Boťchová – fyzioterapeut
BcA. Kristýna Legerská
Dagmar Knejpová
Nikola Fričová
Mgr. Martin Roller Ph.D. – analytik
Jitka Sáňková
Pavla Kymplová – učitelka ZUŠ
Bc. Adriana Lukešová – terapeutka, lektorka
Jaromíra Lochmannová
Ing. Hana Lochmann
MgA. Jana Cecilie Mimrová – umělec, pedagog
Samuel Kurucz
Ing. Barbara Kolečkářová – stavební inženýr
Ing. Vítězslav Kolečkář – stavební inženýr
Mgr. Petra Queroly Saez – překladatelka
Veronika Bergerová – obchod
Mgr. Michal Mucha – OSVČ
Karel Mayer
Václav Jirák
Marie Raclavská
Dominik Slováček
Erika Břeňová – zdravotní sestra
Hana Rosáková – fyzioterapeut
Pavel Rosák
Ing. Mgr. Pavel Krátký – psycholog, podnikový ekonom
Mgr. Růžena Krátká – sociolog, andragog
Petr Bělohoubek – důchodce
Zuzana Matoušková
Mgr. Lukáš Šmídek – vývojový pracovník IT
Martina Šmídková – manager
Bc. Petra Bílová – mzdová účetní
Ing. Marta Žížková – ekonom, finanční analytik
Alžběta Mejsnarová – pečovatelka
Irena Veselá
Pan Alois Drábek – stronař
Bc. Irena Krumlovská Hilská – zdravotnický laborant
Milan Krumlovský – OSVČ
Bc. Romana Roubalová – fyzioterapeut
Martina Ptáčková
Pavlína Mocová – technik přípravy dopravních staveb
RNDr. Věra Švecová – učitelka
Ing. Iva Jarolímová – ekonom
Ing. Kateřina Vávrů – momentálně v domácnosti
Zdeňka Trachtová – švadlena
Kateřina Prokopova – ošetřovatelka
Kateřina Švehlová – pracovnice v sociálních službách
Vladimír Sedlák – OSVČ
Hana Kubátová – domov pro seniory, aktivizační pracovník
Andrea Jurníčková – referentka bytového odboru
Miloslava Šounová
Simona Šlechtová Talmanová
Monika Anděla Šindelářová DiS. – všeobecná sestra
Zuzana Eisnerová – zdravotní sestra
Adéla Jonášová – učitelka v MŠ
Libuš Vondrková – nemocnice a dětská ordinace
Mgr. Karla Votřelová – důchodce
Michaela Wenzelová – pedagog
Vladimíra Jonášová – OSVČ, fyzioterapeut, kosmetika
Bc. Hana Holikova – Contracts Manager
Luboš Harman
Mgr. et Mgr. Kateřina Štěpánková
Jan Šildberger – podnikatel
Bc. Tereza Panochová – zdravotní laborant
Vlasta Fornalova – podnikatel
Ing. arch. Aneta Hlaváčková – architektka
Kateřina Červinková – zdravotní sestra
Josef Fornál – podnikatel
Erik Hübel – podologický asistent
Iva Korandová – překladatel
RNDr. Anna Gollová
Ing. Kateřina Vachová – v domácnosti
Daniela Matláková – technik
Natálie Červená
Jiří Musílek
– IT manažer
Mgr. Ivana Růžičková – pedagog
Zdeněk Vuška – Bosch Diesel s.r.o. Jihlava
PhDr. Jan Zeman – analýza dat
Zuzana Suková
Jiří Suk – inženýring
Anna Nouzová
Pavel Mikšovský

Jindřiška Skalická – důchodkyně
Miluše Srbková – důchodce
Alena Pokrývková – laboratorní asistent
Mgr. Jana Věžníková – pedagog
Jana Holická – důchodce
Lucie Stojaspalová
Dagmar Brenkusová

Libor Tesař – teplárenství
Pavla Kotounová
Ing. Zdeněk Rozehnal
– OSVČ
František Šobáň
Petra Hochmutová
– kuchařka
Martin Řezníček – zedník
Květoslava Pánková – důchodkyně, ekonomka
Jindřich Bartoš
Dominik Pastor
Stanislava Zubajová
Veronika Martínková
Jiří Martínek
– důchodce
Ludmila Křížová
Ing. Čestmír Bosek
– ekonom
Hana Jirušková
Roman Hlušička – obchodní zástupce
Magdalena Sladkovská – vedoucí prodejny
Radka Mrázková – recepční
Nataša Balvínová – sociální pracovnice
Daniel Klement
Gabriela Hlušičková – OSVČ
Eva Bláhová – úřednice
Stanislava Minaříková – balička
Mgr. Vlastimil Jeřábek – application developer
Ing. Martina Melniková
Mgr. Barbora Hochová
– OSVČ
Radka Carbolová – učitelka MŠ
Renata Šubrtová – důchodce
Martin Pešl – vedoucí oddělení
PhDr. Jana Chobotská – učitelka
Lenka Bradová – porodní asistentka
Ing. Jana Kováříková – výroba přírodní kosmetiky
Barbora Pecinová Jelínková – OSVČ
Jana Tesařová – vrátná
Kateřina Nohýnková Slavíková – OSVČ
Marie Hanková – DTS Jihlava
Soňa Urbanová
Ludmila Komárková – prodavačka
Jan Komárek – důchodce
Ing. Lucie Dvořáčková – asistentka stavbyvedoucího
Jensen Edward Pokorný – manipulační dělník v laboratoři
Helena Nováková – důchodce
Monika Horňáková– účtovník
Marcela Kleinová – prodavačka
Hana Klaudisová – administrativní pracovník
Ing. Martina Beránková – sociální služby
Mgr. Pavel Polouček – vývojář elektronových mikroskopů‘
Miroslava Vašková – administrativa
Jana Ambrožová
Mgr. Lucie Dvořáková – lékárnice
Ajka Hošpesová
Jana Hrušková – herečka
Bc. Libuše Tomášková Genzerová, DiS. – všeobecná sestra
Mgr. Lucie Fridrichová – fyzioterapeutka
Bc. Anna Zdeňková – ekonom
Ivana Horáková – zdravotní sestra
Lucie Červenková
Kateřina Janovská
Martina Šimánková
Ing. Gabriela Kubíčková

Leona Adlerová – vychovatelka
Yvetta Chocholová – důchodkyně, učitelka MŠ
Pavla Krajicková – administrativa
Ing. Eliška Němečková
Gabriela Filípková – zdravotní sestra
Mgr. Pavla Gallová – advokátka
Dana Manová – OSVČ
Petra Kolarová
Mgr. Cyril Dušek – lesní dělník
Doc. PhDr. Michaela Prášilová Ph.D. – akademická pracovnice, pedagogika
Renata Procházková
Jana Jeřábková
– fyzioterapeut
Bc. Michaela Krejčí – porodní asistentka
Ing. Michaela Holišová – lektorka
Ing. Bc. Bronislava Veselá
Rostislav Straka
– pedagog
Petr Matlák – stavební technik
Jiří Novotný
Mgr. Zuzana Zezulová
– učitelka
Ing. Ivana Šebánková – chemik
Radek Čermák – řidič sanitky
PhDr. Miroslava Nouzová – senior
Erika Janíčková – zdravotnický záchranář
Jakub Páv – technik
Irena Dlouhá – důchodce
Sylva Rulíková – zdravotní sestra
Petra Procházková – zdravotní sestra
Pavel Sýkora
Bc. Petra Holubová
Ing. Kateřina Havlová
Kristýna Handrejchová
Eliáš Vrhel
Petr Procházka – SFB
Mgr. Katka Pilná – učitelka
Veronika Polehlová
Ing. Lenka Frydryšková – finanční analytik
Ing. Karel Fuksa – manažer
Alena Špičková
Eliška Dvořáková – finanční úřad
Robin Rozehnal – pracovník v kovošrotu 
Jana Marešová – asistentka
Bc. Jarmila Kubáňová, DiS. – sociální pracovnice
Mgr. Lena Kobyláková
Bc. Jitka Váňová
Petr Klement – programátor
Bc. Martin Kocourek – programátor
Ing. Vlasta Rozehnalová
David Kulda – telekomunikace
Zuzana Časarová – členka souboru baletu Národního divadla
Dana Zelená – ekonomka
Radka Šebková
Ing. Roman Savka
Pavla Wartová
Ing. Helena Holeková – starobní důchodce, OSVČ
Jiří Fibich – odborný dohled nad inženýrskými sítěmi
Mgr. Lucie Ševčíková – státní zaměstnanec
Hana Duchoslavová – pracovník v sociálních službách
Sabina Hovorková, DiS. – vychovatelka a asistentka pedagoga
Hana Roháčková – seniorka
Martina Košařová – OSVČ
Ing. Miroslav Růžek – projektant
Jitka Kaštánková
MgA. Tereza Kavecká – sólistka opery, pedagog
Jana Kučerková – OSVČ
Pavlína Ptáková – Pracovník v sociálních službách
Kateřina Pochylá
Bohumila Věrná – OSVČ
Magdalena Rumlová
Ing. Iva Frantová
Michaela Nekovářová

Bc. Jana Pospíšilová Dis. – porodní asistentka
Soňa Šrotová – rentiérka
Bc. Erik Stankov
Martina Nováková
– OSVČ
Bc. Jitka Machková – účetní
Mgr. Kateřina Píchová DiS. – speciální pedagog
Romana Vítová – zdravotní sestra
Bc. Gabriela Komorousová
Marta Netolická – fyzioterapeut
Mgr. Jitka Soukupová
Hana Hubinková
– zdravotní sestra
Milena Bogdalková
Ing. Karel Šváb
– konstruktér
Petra Pšeničková
Marie Krátká
Kateřina Veselá
Anastasia Troiani
Ing. Lucie Kocinová
– IFRS & Consolidation Specialist
Marekéta Vaníčková
Fabiola Habartová
– kancelářský pracovník
Nina Lázničková
Marie Kubelková
– zdravotní sestra
Romana Bašová – OSVČ
Jan Ulehla
Ing. Jan Hrstka
– System Administrator
Ing. Jan Doleček – člen vedení firmy
Mgr. Kateřina Hradičková – právník
Richard Škápík – OSVČ
Barbara Brožíková
Marie Zitová
Bc. Miluše Vlasatá
Soňa Svimberská
Lenka Janáčková
– administrativní pracovnice
Karolína Kaločová
Miroslav Bezdíček
– OSVČ
Jana Kasincová – asistentka prodeje
Lenka Prášková
Pavel Hladík
– OSVČ
Tereza Dvorníková – administrativní pracovník
Markéta Spacková – OSVČ
Tomáš Dubec
Mgr. Jana Šolcová
Dana Knoppová
– vychovatelka
Šárka Zuntová – administrativní pracovník
Šárka Kubovičová
Mgr. Květa Kubíková
Bohuslava Pelcová
MVDr. Roman Musálek
– veterinář
Pavel Novotný – opravy CNC
Josef Vacek
Ing. Karel Hegenbart
– stavební inženýr
Kateřina Roháčová – knihovnice
Mgr. Veronika Janků – ředitelka MŠ
Pavlína Fleglová – veterinární sestra
Hana Vetchá – ekonomka
Václav Orlík – hasič
Ing. Lucie Pilařová – finanční kontrolor
Marcela Pitelová – product manager
PhDr. Lenka Hricová Ph.D. MSc. – speciální pedagog
Mgr. Jiří Němec – marketing
Bohuslav Příroda CSc. – rentier
Pavla Kočišová
Blanka Tkáč DiS.
– finanční kontrolor
Mgr. Veronika Dolívková – speciální pedagog
Jitka Čerňanská – veterinární asistent
Valentyna Sich
Josef Soukup
– strážník MP
Martina Machová – úředník
Ing. Jiřina Musílková – ekonom
Markéta Dohnálková – účetní
Ing. Jaroslava Jiříčková
Helena Krahulcová
Ivana Wabnig – zdravotní sestra
Mgr. Pavla Šafránková
Lucie Frančová – asistentka OZ
Bc. Jitka Pokorná – geolog
Lenka Závodná – OSVČ
Klára Seidlová – podnikatel
Lucie Kuldová
Filip Sklenář
Mirek Sýkora
PhDr. Jan Bureš, Ph.D. – prorektor Metropolitní univerzity Praha
Mgr. Lucie Frolíková – překladatel, redaktor, učitel
Mgr. Jana Kamarýtová – metrolog v klinické laboratoři
Radka Glubišová – administrativní pracovník
Ing. Martin Valášek – strojvedoucí
Roman Rogner – průvodce
Dušan Konvička – řidič
Martina Soldanová – účetní
Pavla Kopečková – asistent pedagoga
Václav Marek – servisní  technik
Magdalena Postolkova – zdravotní sestra
Lenka Kosková – banka
Jitka Harmáčková – zaměstnanec Policie ČR
RNDr. Zdeněk Hons, CSc. – důchodce
Veronika Pravdová – servírka
Radek Drahoňovský – koordinátor ve výrobě
Mgr. Oldřiška Baudyšová – důchodkyně
Mgr. Bc. Michaela Dudašiu – psycholog
Ilona Komárková – ilustrátorka
Jana Tykvartová – evidentka
Václav Tykvart – řidič
Ing. Radka Svobodová – univerzitní pedagog, projektový manažer
Lucie Hlinčíková – OSVČ
Bc. Bohuslava Heinrichová – pedagog
Ivana Sudková – sanitář
Hana Vincenciová
PhDr. Jiří Vlček – středoškolský pedagog
Leona Pavlíčková – všeobecná sestra
Helena Havelková – důchod
Mgr. Šárka Hanušová, Ph.D. – fyzioterapeut
Mgr. Jana Švábková
RNDr. Blanka Urbancová – učitelka
Markéta Slavíková
Ing. Markéta Jandová – administrativní pracovník
Petr Jahoda – vývojář
Mgr. Dagmar Bulušková
doc. Radek Chlup, Ph.D. – VŠ pedagog (FF UK)
Veronika Wertheimová
Ing. Vladimír Losík
Lucie Leváková
Ing. Kristýna Květoňová
Ing. Petra Plachá
Mgr. Lenka Hanžlová
Lenka Malhocká
Simona Hrušková – důchodce
Petra Procházková – zdravotní sestra
Eva Doležalová
Eva Flachsová – zdravotní laboratka
Veronika Křivková
Mgr. Karel Lippmann
Ing. Klára Bártová 
Petra Šabachová – učitelka
Mgr. Monika Dušková – pedagog
Martin Sládek – hardware engineer
Dagmar Korandová – ošetřovatelka
Jan Kapusta
Ing. Jan Zámečník – optický inženýr
Ing. Luděk Hejrovský – IT
Lada Předotová – zdravotní sestra
Bc. Daniela Kováčová – sociální pracovník
Petr Bajer – VŠB Ostrava
Magdalena Dupáková 
Ing. Jana Juříčková – personalistka
Mgr. Olga Gabrielová – pedagog
Mgr. Martina Rozehnalová – učitelka
Ing. Hana Kuruczová – státní úředník
Markéta Malecká – zdravotní sestra
Ing. Martin Kopecký – OSVČ
Vendula Zelníčková – asistent pedagoga
Libor Zelníček – svářeč
Ing. Alena Durajová – OSVČ lektorky angličtiny
Mgr. Ludmila Kopecká – pedagog
Olga Liebigerová – pracovník v sociálních službách
Anežka Herzánová
Helena Lukešová DiS.
– zdravotní sestra
Mgr. Irena Krausová – učitelka
Marta Detková DiS. – učitelka
Lenka Zehnálková – zdravotní sestra
Helena Žílová – security specialist
Tomáš Bílý – OSVČ
Ilona Suchá – lighting studio návrhář, administrativa
Vendula Novotná
Bc. Jana Staňková – ředitelka MŠ
Bc. Petra Machálková – PČR
Ing. Petr Platonov
RNDr. Ľuboš Baja – OSVČ
Naděžda Prášilová – sanitář
Ivan Vilim – OSVČ
Martina Enčev – všeobecná sestra
Mgr. Ludmila Machalová
Veronika Šlucová
Ing. Jiří Bastl
Ing. Gabriela Bordováčová
Ing. Marcela Řeháková – průvodce, cestovní ruch
Marek Kužma – dělník v Třinecké železárny as.
Ladislav Pluhař – hasič
Diana Kubů – OSVČ
Mgr. Hana Kolisková – lektorka cizích jazyků
RNDr. Pavel Kolisko PhDr. – informatik
Bc. Vlasta Tvrzová – učitelka
Monika Machová – OSVČ
Veronika Slepičková – finance
Lucie Hyská – administrativa
Ing. Lenka Straková – pracovník ve zdravotnictví
Mgr. et Bc. Danka Trojáčková – učitelka
Ing. Jana Fialová
Marta Feitlová – OSVČ
Hana Weidenhofferová – recepční
Milan Marek – řidič
Mgr. Kateřina Fryčková – odborný pracovník
Stanislava Jechová – laborantka v SZÚ
Mgr. Jan Lechner – OSVČ
Katarína Grabowská
Bc. Martina Toušková Barnetová – grafik
Bc. Eliška Wolochová
Pavla Krajíčková – administrativa
Stanislava Volfová – kvalitář
Hana Kotalíková – učitelka
Ing. Jitka Friedlová – učitelka
Svatomír Svatoň
Jitka Šílená – zaměstnanec JCRP z. ú.
Mgr. Lenka Jarošová – lékárník
Ing. Dalibor Stráský
Ing. Irina Kaplijová – lékárník
Drahomíra Stropnická
Erika Jurášková
Roman Jurášek
Mgr. Karolína Kubíková
– speciální pedagog
Marcela Hájková
Martin Průša
– truhlář
Andrea Macková – realitní makléř
Nikol Hanzlová – OSVČ
Radana Zemánková
Mgr. Dáša Hájková
– podnikání
Václav Majer – OSVČ
Mgr. Bohdana Pištělková
Bronsilava Kutláková
– OSVČ
Štefan Richter – dělník
Vlastimil Hudský
Jindra Vilimová
– OSVČ
Ing. Daniela Wadey – státní úředník
Vendula Novotná
Martin Schwarz
– programátor

 • Acharya, C. B., Schrom, J., Mitchell, A. M., Coil, D. A., Marquez, C., Rojas, S., Wang, C. Y., Liu, J., Pilarowski, G., Solis, L., Georgian, E., Petersen, M., DeRisi, J., Michelmore, R., & Havlir, D. (2021). No significant difference in viral load between vaccinated and unvaccinated, asymptomatic and symptomatic groups when infected with SARS-COV-2 delta variant. https://doi.org/10.1101/2021.09.28.21264262
 • Alexander, P. E. (2021, December 26). More Than 400 Studies on the Failure of Compulsory Covid Interventions. Brownstone Institute. Retrieved January 22, 2022, from https://brownstone.org/articles/more-than-400-studies-on-the-failure-of-compulsory-covid-interventions/
 • Alexander, P. E., Schachtel, J., Ghlionn, J. M., & Selby, L. (2022, January 4). 144 research studies affirm naturally acquired immunity to COVID-19: Documented, linked, and quoted. Brownstone Institute. Retrieved January 9, 2022, from https://brownstone.org/articles/79-research-studies-affirm-naturally-acquired-immunity-to-covid-19-documented-linked-and-quoted/
 • Arefin, M. K., Rumi, S. K., Uddin, A. K., Banu, S. S., Khan, M., Kaiser, A., Chowdhury, J. A., Khan, M. A., & Hasan, M. J. (2021). Virucidal effect of povidone iodine on COVID-19 in the nasopharynx: An open-label Randomized Clinical Trial. Indian Journal of Otolaryngology and Head & Neck Surgery. https://doi.org/10.1007/s12070-021-02616-7
 • Baxter, A. L., Schwartz, K. R., Johnson, R. W., Kuchinski, A.-M., Swartout, K. M., Srinivasa Rao, A. S., Gibson, R. W., Cherian, E., Giller, T., Boomer, H., Lyon, M., & Schwartz, R. (2021). Rapid initiation of nasal saline irrigation to reduce severity in high-risk COVID+ outpatients: A randomized clinical trial compared to a national dataset observational arm. https://doi.org/10.1101/2021.08.16.21262044
 • Centers for Disease Control and Prevention. (2022, January 6). COVID-19 provisional counts – weekly updates by select demographic and geographic characteristics. Centers for Disease Control and Prevention. Retrieved January 10, 2022, from https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/covid_weekly/
 • Chia, P. Y., Ong, S. W., Chiew, C. J., Ang, L. W., Chavatte, J.-M., Mak, T.-M., Cui, L., Kalimuddin, S., Chia, W. N., Tan, C. W., Chai, L. Y., Tan, S. Y., Zheng, S., Lin, R. T., Wang, L., Leo, Y.-S., Lee, V. J., Lye, D. C., & Young, B. E. (2021). Virological and serological kinetics of SARS-COV-2 delta variant vaccine breakthrough infections: A multicentre cohort study. Clinical Microbiology and Infection. https://doi.org/10.1016/j.cmi.2021.11.010
 • Choudhury, M. I., Shabnam, N., Ahsan, T., Kabir, M. S., Md Khan, R., & Ahsan, S. M. A. (2021). Effect of 1% povidone iodine mouthwash/gargle, nasal and eye drop in covid-19 patient. Bioresearch Communications, 7(1), 919–923. https://doi.org/10.3329/brc.v7i1.54245
 • Chua, G. T., Kwan, M. Y., Chui, C. S., Smith, R. D., Cheung, E. C.-L., Tian, T., Leung, M. T., Tsao, S. S., Kan, E., Ng, W. K., Man Chan, V. C., Tai, S. M., Yu, T. C., Lee, K. P., Wong, J. S., Lin, Y. K., Shek, C. C., Leung, A. S., Chow, C. K., … Ip, P. (2021). Epidemiology of acute myocarditis/pericarditis in Hong Kong adolescents following Comirnaty vaccination. Clinical Infectious Diseases. https://doi.org/10.1093/cid/ciab989
 • COVID-19 v Česku dle věku. (2022). Retrieved January 17, 2022, from https://www.covdata.cz/cesko-vek.php
 • Deklarace členů IZS a ozbrojených sil ČR. (2021). Retrieved January 17, 2022, from https://deklaraceizs.cz
 • Deklarace lékařů k nátlaku na očkování. (2021). Retrieved January 17, 2022, from https://deklaracelekaru.cz
 • Deklarace právníků. (2021). Retrieved January 17, 2022, from https://deklaracepravniku.cz
 • Deklarace sester k nátlaku na očkování. (2021). Retrieved January 17, 2022, from https://deklaracesester.cz
 • Deklarace studentů. (2021). Retrieved January 23, 2022, from https://deklaracestudentu.cz
 • Dostál, O. [@dostalondrej]. (2022, January 7). [Image attached] [Tweet]. Twitter. https://twitter.com/dostalondrej/status/1479471808629903369?s=21
 • Elzein, R., Abdel-Sater, F., Fakhreddine, S., Hanna, P. A., Feghali, R., Hamad, H., & Ayoub, F. (2021). In vivo evaluation of the virucidal efficacy of chlorhexidine and povidone-iodine mouthwashes against salivary SARS-COV-2. A randomized-controlled clinical trial. Journal of Evidence Based Dental Practice, 21(3), 101584. https://doi.org/10.1016/j.jebdp.2021.101584
 • Ferrer, M. D., Barrueco, Á. S., Martinez-Beneyto, Y., Mateos-Moreno, M. V., Ausina- Márquez, V., García-Vázquez, E., Puche-Torres, M., Giner, M. J., González, A. C., Coello, J. M., Rueda, I. A., Aubá, J. M., Español, C. C., Velasco, A. L., Abad, D. S., García-Esteban, S., Artacho, A., López-Labrador, X., & Mira, A. (2021). Clinical evaluation of antiseptic mouth rinses to reduce salivary load of SARS-COV-2. Scientific Reports, 11(1). https://doi.org/10.1038/s41598-021-03461-y
 • Food and Drug Administration. (2021, April 30). CUMULATIVE ANALYSIS OF POST-AUTHORIZATION ADVERSE EVENT REPORTS OF PF-07302048 (BNT162B2) RECIEVED THROUGH 28-FEB-2021. https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/5.3.6-postmarketing-experience.pdf
 • Guenezan, J., Garcia, M., Strasters, D., Jousselin, C., Lévêque, N., Frasca, D., & Mimoz, O. (2021). Povidone iodine mouthwash, gargle, and nasal spray to reduce nasopharyngeal viral load in patients with COVID-19. JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery, 147(4), 400. https://doi.org/10.1001/jamaoto.2020.5490
 • Høeg, T. B., Krug, A., Stevenson, J., & Mandrola, J. (2021). SARS-COV-2 mrna vaccination-associated myocarditis in children ages 12-17: A stratified national database analysis. https://doi.org/10.1101/2021.08.30.21262866
 • International Alliance of Physicians and Medical Scientists. (2021, September). Global Covid Summit. Retrieved January 22, 2022, from https://doctorsandscientistsdeclaration.org/
 • Jamir, L., Tripathi, M., Shankar, S., Kakkar, R., Ayyanar, R., & Aravindakshan, R. (2021). Determinants of outcome among critically ill police personnel with covid-19: A retrospective observational study from Andhra Pradesh, India. Cureus, 13(12). https://doi.org/10.7759/cureus.20394
 • Kampf, G. (2021). Covid-19: Stigmatising the unvaccinated is not justified. The Lancet, 398(10314), 1871. https://doi.org/10.1016/s0140-6736(21)02243-1
 • Kissler, S. M., Fauver, J. R., Mack, C., Tai, C. G., Breban, M. I., Watkins, A. E., Samant, R. M., Anderson, D. J., Metti, J., Khullar, G., Baits, R., MacKay, M., Salgado, D., Baker, T., Dudley, J. T., Mason, C. E., Ho, D. D., Grubaugh, N. D., & Grad, Y. H. (2021). Viral dynamics of SARS-COV-2 variants in vaccinated and unvaccinated persons. New England Journal of Medicine, 385(26), 2489–2491. https://doi.org/10.1056/nejmc2102507
 • Komárek, A., & Straka, R. (2021). Hospitalizovaní pacienti s COVID-19. Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků (SMIS). Retrieved January 9, 2022, from https://smis-lab.cz/2021/11/23/hospitalizovani-pacienti-s-covid-19/
 • Mohamed, N. A., Baharom, N., Sulaiman, W. S., Rashid, Z. Z., Ken, W. K., Ali, U. K., Othman, S. N., Samat, M. N., Kori, N., Periyasamy, P., Zakaria, N. A., Sugurmar, A. N., Kazmin, N. E., Khee, C. X., Saniman, S. M., & Isahak, I. (2020). Early viral clearance among COVID-19 patients when gargling with povidone-iodine and essential oils – a clinical trial. https://doi.org/10.1101/2020.09.07.20180448
 • Pablo-Marcos, D., Abascal, B., Lloret, L., Gutiérrez Cuadra, M., Velasco, N., & Valero, C. (2021). Utility of mouth rinses with povidone-iodine and hydrogen peroxide in patients with COVID-19. Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. https://doi.org/10.1016/j.eimc.2021.10.005
 • Patone, M., Mei, X. W., Handunnetthi, L., Dixon, S., Zaccardi, F., Shankar-Hari, M., Watkinson, P., Khunti, K., Harnden, A., Coupland, C. A. C., Channon, K. M., Mills, N. L., Sheikh, A., & Hippisley-Cox, J. (2021). Risk of myocarditis following sequential COVID-19 vaccinations by age and sex. https://doi.org/10.1101/2021.12.23.21268276
 • Patone, M., Mei, X. W., Handunnetthi, L., Dixon, S., Zaccardi, F., Shankar-Hari, M., Watkinson, P., Khunti, K., Harnden, A., Coupland, C. A., Channon, K. M., Mills, N. L., Sheikh, A., & Hippisley-Cox, J. (2021). Risks of myocarditis, pericarditis, and cardiac arrhythmias associated with COVID-19 vaccination or SARS-COV-2 infection. Nature Medicine. https://doi.org/10.1038/s41591-021-01630-0
 • Pro libertate. (2022, January 21). Právníci proti novele pandemického zákona. Pro Libertate. Retrieved January 23, 2022, from https://www.prolibertate.cz/2022/01/pravnici-proti-novele- pandemickeho-zakona/.
 • Riemersma, K. K., Grogan, B. E., Kita-Yarbro, A., Halfmann, P. J., Segaloff, H. E., Kocharian, A., Florek, K. R., Westergaard, R., Bateman, A., Jeppson, G. E., Kawaoka, Y., O’Connor, D. H., Friedrich, T. C., & Grande, K. M. (2021). Shedding of infectious SARS-COV-2 despite vaccination. https://doi.org/10.1101/2021.07.31.21261387
 • Seet, R. C., Quek, A. M., Ooi, D. S., Sengupta, S., Lakshminarasappa, S. R., Koo, C. Y., So, J. B., Goh, B. C., Loh, K. S., Fisher, D., Teoh, H. L., Sun, J., Cook, A. R., Tambyah, P. A., & Hartman, M. (2021). Positive impact of oral hydroxychloroquine and povidone-iodine throat spray for COVID-19 prophylaxis: An open-label Randomized Trial. International Journal of Infectious Diseases, 106, 314–322. https://doi.org/10.1016/j.ijid.2021.04.035
 • Seneviratne, C. J., Balan, P., Ko, K. K., Udawatte, N. S., Lai, D., Ng, D. H., Venkatachalam, I., Lim, K. S., Ling, M. L., Oon, L., Goh, B. T., & Sim, X. Y. (2020). Efficacy of commercial mouth-rinses on SARS-COV-2 viral load in saliva: Randomized control trial in Singapore. Infection, 49(2), 305–311. https://doi.org/10.1007/s15010-020-01563-9
 • Sharff, K. A., Dancoes, D. M., Longueil, J. L., Johnson, E. S., & Lewis, P. F. (2021). Risk of myopericarditis following COVID-19 mrna vaccination in a large integrated health system: A comparison of completeness and timeliness of two methods. https://doi.org/10.1101/2021.12.21.21268209
 • Singanayagam, A., Hakki, S., Dunning, J., Madon, K. J., Crone, M. A., Koycheva, A., Derqui- Fernandez, N., Barnett, J. L., Whitfield, M. G., Varro, R., Charlett, A., Kundu, R., Fenn, J., Cutajar, J., Quinn, V., Conibear, E., Barclay, W., Freemont, P. S., Taylor, G. P., … Lackenby, A. (2021). Community transmission and viral load kinetics of the SARS-COV-2 delta (b.1.617.2) variant in vaccinated and unvaccinated individuals in the UK: A prospective, Longitudinal, cohort study. The Lancet Infectious Diseases. https://doi.org/10.1016/s1473- 3099(21)00648-4
 • Thacker, P. D. (2021). Covid-19: Researcher blows the whistle on data integrity issues in Pfizer’s vaccine trial. BMJ, 375. https://doi.org/10.1136/bmj.n2635
 • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. (2021, June 30). COVID-19 jako příčina úmrti v roce 2020 [Press release]. https://www.czso.cz/documents/10180/163378569/uzis_cr_tk_pricinyntace.pdf/6cc6a460-71a0-4378-b607-b062c339c7e0
 • VAERS COVID Vaccine Adverse Event Reports. OpenVAERS. (n.d.). Retrieved January 9, 2022, from https://openvaers.com/covid-data
 • VAERS COVID Vaccine Myo/Pericarditis Reports. OpenVAERS. (n.d.). Retrieved January 9, 2022, from https://openvaers.com/covid-data/myo-pericarditis
 • Vakcinolog Petráš: Jedna dávka vakcíny vám po nemoci stačí, po druhé dávce může klesat síla protilátek. (2022). Retrieved January 10, 2022, from https://www.reflex.cz/clanek/rozhovory/111089/vakcinolog-petras-jedna-davka-vakciny-vam- po-nemoci-staci-po-druhe-davce-muze-klesat-sila-protilatek.html


Podobné příspěvky